تامین گوگرد و اوره از کشورهای ایران ، ترکمنستان و ازبکستان یکی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت می باشد.

آنالیز ، شرایط  تامین به شرح زیر می باشد

 آنالیز گوگرد ترکمنستان

 

 

 آنالیز اوره (کاربامید) ترکمنستان

 

 هدف ما

اول صداقت دوم اعتماد سوم  تجارت 

بالا